ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 17341

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία


ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170 , ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999308989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122185001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-07-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 170
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 3ο Σ κ ο π ό ς Σκοπός της εταιρείας είναι: 1.- Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων, ήτοι οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού και υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, έργων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έργων πρασίνου έργων γεωτρήσεων και ελαιοχρωματισμών, του δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού διακαίου, καθώς και ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους. 2.- Η Παροχή Ενεργειακών Υπηρεσιών. 3.- Η ανάληψη και η μελέτη - επίβλεψη - εκτέλεση εργολαβιών κάθε φύσης κατασκευών καθώς και η ανάληψη εργολαβιών κάθε είδους συντήρησης ή αποκατάστασης τεχνικών έργων. Η παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής, οι υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές, δίκτυα και συστήματα. Οι υπηρεσίες χαρτογράφησης, επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης, εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων, σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστημάτων λογισμικού. 4.- Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων. 5.- Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις στα ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών. 6.- Η αγορά ακινήτων εν γένει προς μεταπώληση, η ανάληψη και η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αγορά οικοπέδων, δομημένων ή μη, με σκοπό την ανέγερση πάνω σε αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, ξενοδοχείων, καταστημάτων ή αποθηκών προς μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και ενδεικνυόμενο τρόπο. Η ανέγερση πολυκατοικιών σε αλλότρια οικόπεδα με το σύστημα της αντιπαροχής και η με κέρδος πώληση των περιερχομένων σε αυτήν οριζοντίων ιδιοκτησιών. 7.- Η ίδρυση και η εκμετάλλευση τουριστικών μονάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επιπλέον η τουριστική αξιοποίηση και η πώληση εκτάσεων ή κτισμάτων, καθώς και Ξενοδοχείων και Τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά και η εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων. 8.- Η απόκτηση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων, ορυχείων και λατομείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκολίθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής μαρμάρων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος, η επεξεργασία και εμπορία μεταλλευμάτων. 9.- Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η ανάληψη, η εκτέλεση και η αξιοποίηση προγραμμάτων και έργων επεξεργασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης υδάτων και ιδίως προγραμμάτων και έργων αφαλάτωσης υδάτων, η επεξεργασία, αξιοποίηση και παροχή ύδατος σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιοδήποτε φορέα χωρίς νομική προσωπικότητα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, η ανάπτυξη, η χρηματοδότηση, η ανάληψη, η εκτέλεση και η αξιοποίηση προγραμμάτων και έργων που έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 10.- Η κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, μεταλλικών κατασκευών καθώς και η αναπαλαίωση κτιρίων. 11.- Η εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών ειδών (λιπασμάτων, φαρμάκων, σπόρων, ζωοτροφών, μηχανημάτων, κ.λπ.). 12.- Η αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμού, υλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και τεχνολογιών στον ελληνικό και διεθνή χώρο, καθώς και η αντιπροσώπευση εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες θα έχουν όμοιους με τους παραπάνω σκοπούς. 13.- H εκπόνηση περιβαλλοντολογικών μελετών, η αρχιτεκτονική κήπων, η κατασκευή και συντήρηση κηποτεχνικών έργων, πράσινων ταρατσών – οροφόκηπων και έργων πρασίνου εν γένει, η εγκατάσταση και συντήρηση αυτομάτων δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, όπως επίσης και η παροχή συμβουλών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις παραπάνω εργασίες. 14.- Η ανάληψη πάσης φύσεως τεχνικών έργων για την ανάπλαση, αξιοποίηση αναβάθμιση και εκμετάλλευση βιοτόπων, υδροτόπων, λιμνοθαλασσών, ιχθυοκαλλιεργειών και ακτών εν γένει. 15.- Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων και συγκεκριμένα: ? Η διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων (ΙΑ) ήτοι εργασίες που αποσκοπούν στο να καταστήσουν τα I.A. αβλαβή για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον και αναφέρονται στη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών. ? Η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, ήτοι εργασίες που αναφέρονται στη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, αξιοποίηση και διάθεση τους, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων και εγκαταστάσεων διάθεσης. ? Η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, ήτοι εργασίες που αναφέρονται στη συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση, αξιοποίηση και διάθεση τους συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της μετέπειτα φροντίδας των χώρων και εγκαταστάσεων διάθεσης. 16.- Η συλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία υγρών, στερεών και εν γένει πάσης φύσεως καταλοίπων που προέρχονται από υπαίθριους ? χερσαίους και στεγασμένους χώρους, λιμάνια, αεροδρόμια, πλοία, πλωτές εγκαταστάσεις, κοινόχρηστους χώρους κ.λπ., καθώς επίσης η αποθήκευση και εναπόθεσή τους πάνω ή κάτω από το έδαφος και η εκτέλεση αναγκαίων εργασιών επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση ή ανακύκλωσή τους. Η Εταιρεία θα δύναται να χρησιμοποιεί ίδια ή μισθωμένα μέσα περισυλλογής και οχήματα μεταφοράς. 17.- Η μεταφόρτωση, μεταφορά (θαλάσσια ή χερσαία), διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων και πάσης φύσεως καταλοίπων (π.χ. νοσοκομειακά, τοξικά, χημικά, συμπεριλαμβανομένων και των καταλοίπων βιολογικού καθαρισμού), το εμπόριο ανακυκλωμένων υλών, η οργάνωση και λειτουργία εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμμάτων και καταλοίπων (πλωτού ή χερσαίου), η κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ, ΧΥΤΕΑ και η διαμόρφωση ΧΑΔΑ. 18.- Ο καθαρισμός, η εξυγίανση, η αποκατάσταση ρυπασμένων περιοχών, ακτών, πυθμένων θαλασσίων και άλλων. 19.- Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η εμπορία και η τοποθέτηση πινακίδων πάσης φύσεως και ειδών (υλικών)σήμανσης, μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας κάθε τύπου και μεταλλικών στοιχείων, καθώς και κάθε συναφούς προϊόντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 20.- Η εκτέλεση διαγραμμίσεων του οδοστρώματος του εθνικού και του επαρχιακού δικτύου και των αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 21.- Η εκπόνηση μελετών σήμανσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και η τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης - σηματοδότησης σε εθνικές οδούς, αυτοκινητοδρόμους κ.λπ. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 22.- Η έρευνα, ο σχεδιασμός, η μελέτη, η εμπορία – προμήθεια, η κατασκευή, η λειτουργία, η συντήρηση, η χρηματοδότηση και η εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για: ? παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ? συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο, κλασικά καύσιμα και ανακύκλωση μη τοξικών βιομηχανικών αποβλήτων, ? εξοικονόμηση ενέργειας, κατασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού και παραγωγή ενέργειας από τα προϊόντα αυτού και ? παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε ενεργειακή πηγή. 23.- Η άσκηση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της αιολικής ενέργειας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού, η δημιουργία και εκμετάλλευση αιολικών πάρκων εντός ή εκτός Ελλάδος και η διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού απαραίτητου για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής (ή συμπαραγωγής) ανεμογεννητριών και του ανωτέρω εξοπλισμού, η εμπορία τους, η εκτέλεση εργασιών υποδομής για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών πάρκων, η εκπόνηση συναφών μελετών και η παροχή υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα της αιολικής ενέργειας και γενικά η άσκηση και κάθε άλλης δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή έμμεσα συνδέεται ή προάγει την επίτευξη του παραπάνω εταιρικού σκοπού. 24.- Η διενέργεια απολυμάνσεων – απεντομώσεων – μυοκτονιών – φιδοκτονιών στεγασμένων ή υπαίθριων ? χερσαίων χώρων Δημοσίων ή Ιδιωτικών. 25.- Η διενέργεια επίγειων ψεκασμών και αεροψεκασμών για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών, η καταπολέμηση δάκου. 26.- Η εμπορία – προμήθεια φυτικού υλικού και υλικών κηποτεχνίας, υλικών ύδρευσης και άρδευσης, κάδων κομποστοποίησης και λιπασματοποιητών, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών και λοιπών αγροτικών προϊόντων και μηχανημάτων, η εμπορία – προμήθεια, τοποθέτηση και συντήρηση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού καθώς και η εμπορία – προμήθεια εγκατάσταση και συντήρηση οργάνων και λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών και πάρκων. 27.- Η εισαγωγή από την αλλοδαπή υλικών, μηχανημάτων και ειδών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους για την εξυπηρέτηση του σκοπού της εταιρείας και η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως εμπορικών και βιομηχανικών οίκων ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 28.- Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και η συμμετοχή στις άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς - σύμφωνα με το εταιρικό σκοπό της – εργασίας, για την οποία θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Για την εκπλήρωση του παραπάνω σκοπού, η Eταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες και να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, να ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε οίκο, να συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους δικούς της που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Γ ια την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας είναι δυνατή: α) Η συμμετοχή της εταιρείας ή η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες, κοινοπραξίες και γενικά επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. β) Η συγχώνευση με άλλη εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα εταιρεία. γ) Η εκτέλεση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί να γίνεται είτε για λογαριασμό της Εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Κύρια
22197200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
31091300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
32301400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ Η ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
32301500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ· ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
32403900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΙΧ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38112900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ, ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38113900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
41202001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992900 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43310000 ΕΠΙΧΡΙΣΕΙΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43320000 ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43321007 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43330000 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43340000 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ Δευτερεύουσα
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46141101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46220000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46493201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46493303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Η ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46493309 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46510000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691568 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731607 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
46731608 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΜΗ ΚΥΨΕΛΩΔΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Δευτερεύουσα
46731609 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΛΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΛΕΠΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ Η ΚΑΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46731659 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗ Δευτερεύουσα
46731800 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΧΑΛΙΩΝ) Δευτερεύουσα
46731801 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46731802 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΣΕ ΡΟΛΑ Η ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46751109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46771030 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47767700 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ, ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47767800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
62011000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71114100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
71123500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
80201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80201002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Δευτερεύουσα
81210000 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81221203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα
95291400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση