ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΖΑΡΙΦΗ 6 , Ν ΣΜΥΡΝΗ, 17124

ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


ΖΑΡΙΦΗ 6 , Ν ΣΜΥΡΝΗ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099871513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5031801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-12-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΑΡΙΦΗ 6
  Πόλη:
Ν ΣΜΥΡΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

ΑΡΘΡΟ 4 ΣΚΟΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. Η ανάληψη από οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και εκτέλεση κάθε έργου κατασκευής δρόμων , λιμανιών , αεροδρομίων και οικοδομημάτων γενικώς εντός και εκτός της Επικρατείας και γενικότερα κάθε τεχνικού κατασκευαστικού έργου. 2. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δημοπρασίες για την ανάληψη και εκτέλεση απ΄ ευθείας είτε δια αναθέσεως σε τρίτους είτε σε συνεργασία με άλλους , οποιουδήποτε Δημοσίου , Δημοτικού , Κοινοτικού ή ιδιωτικού κατασκευαστικού έργου 3. Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών και ενεργειακών έργων 4. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης πρασίνου, κτιρίων , ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων 5. Η αγορά, εμπορία και πώληση κατά κύριο λόγο χονδρικώς οικοδομικών πρώτων υλών και υλικών καθώς και μηχανημάτων τεχνικών έργων. 6. Υπηρεσίες πυροπροστασίας δασών 7. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού 8. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 9. Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων 10. Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 11. Κατασκευή μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας 12. Συμμετοχή σε εταιρείες του εξωτερικού 13. Συμμετοχή σε εταιρείες του εσωτερικού 14. Αγοροπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων 15. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάση σύμβασης 16. Διαχείριση – αποκομιδή ανακυκλωμένων υλικών 17. Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών 18. Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους 19. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων 20. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής και ηλιακής ενέργειας 21. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 22. Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβούλων 23. Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα 24. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας 25. Διαχείριση και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 26. Συντήρηση εγκαταστάσεων κτιρίων 27. Γενικό Εμπόριο Μετρητικού Εξοπλισμού (π.χ. Μετεωρολογικών Σταθμών κλπ) 28. Γενικό Εμπόριο Η/Υ και Λογισμικού (Software) 29. Γενικό Εμπόριο Ηλεκτρολογικών Υλικών 30. Γενικό Εμπόριο Εργαλείων 31. Γενικό Εμπόριο Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εργαλείων 32. Γενικό Εμπόριο Καθαριστικών και ειδών Υγιεινής 33. Γενικό Εμπόριο Ηλεκτρονικών Συστημάτων. 34. Γενικό Εμπόριο Σιδήρου 35. Γενικό Εμπόριο Μεταλλικών προϊόντων. 36. Γενικό Εμπόριο Χρωμάτων 37. Γενικό Εμπόριο Ασφαλτικών Προϊόντων 38. Γενικό Εμπόριο Σιδηρικών Προϊόντων 39. Γενικό Εμπόριο Σκυροδέματος. 40. Γενικό Εμπόριο Χαρτικών και Γραφικής ύλης. 41. Γενικό Εμπόριο Πινακίδων 42. Γενικό Εμπόριο Ειδών οδικής σήμανσης 43. Γενικό Εμπόριο Ειδών Προστασίας Εργαζομένων 44. Ενοικίαση μηχανημάτων - μεταφορικών μέσων 45. Καθαρισμοί Κτιρίων και Κοινόχρηστων Χώρων. 46. Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων 47. Διαχείριση- μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων 48. Υπηρεσίες ανάπτυξης και προσαρμογής Λογισμικού στις ανάγκες των πελατών 49. Υπηρεσίες ανάπτυξης τηλεπικοινωνιών Η/Υ και δικτύων για τις ανάγκες των πελατών 50. Υπηρεσίες Εγκατάστασης και Συντήρησης όλων των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω καθώς και , η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού στην Ελλάδα. Για να επιτύχει το σκοπό της η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει και σε οποιαδήποτε επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών ή μη σκοπών υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο και να συνεργάζεται με αυτούς και να παρέχει κάθε είδους εγγύηση σε τρίτους υπέρ θυγατρικών εταιρειών συμφερόντων της εταιρείας β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ΄ οιονδήποτε τρόπο γ) να συμμετέχει σαν εταίρος σε άλλη εταιρεία, καθώς και σε Κοινοπραξία εταιριών ή φυσικών προσώπων δ) να ορίζει αντιπροσώπους στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ε) να αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που έχει σχέση με τους παραπάνω σκοπούς, στους οποίους οι επιμέρους στόχοι και ενέργειες αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
42110000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ Κύρια
01611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
02401007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ Δευτερεύουσα
08110000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
08121000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ Δευτερεύουσα
08990000 ΆΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
09901000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
23611100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ, ΠΛΑΚΟΛΙΘΩΝ, ΤΟΥΒΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
2401007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΟΥΣ Δευτερεύουσα
26302200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
26511000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Δευτερεύουσα
26511200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΟΔΟΛΙΧΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΡΩΝ· ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
26513000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΑΡΙΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ· ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ Δευτερεύουσα
26514500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
26516000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
26516600 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
33111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33131900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33204000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
36003001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΔΩΝ Δευτερεύουσα
38115000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38115900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
38116000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38116900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ Δευτερεύουσα
38121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Δευτερεύουσα
38121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
39001400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
39001401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42112000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ Η ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΔΡΟΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΜΑΞΙΤΕΣ ΟΔΟΥΣ Η ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Δευτερεύουσα
42112004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΘΑΙΩΝ, ΧΑΜΗΛΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ ΟΔΩΝ Δευτερεύουσα
42120000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
42130000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42131000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΩΝ Δευτερεύουσα
42132000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ Δευτερεύουσα
42210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42220000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Δευτερεύουσα
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43211004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43291900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43291900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43999004 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
46131200 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46221002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
46421109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Δευτερεύουσα
46421133 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46421135 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΝΤΙΑ) ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46441201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46471206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471213 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΗΝΗΣ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΥ, ΑΛΛΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46492304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΚΛΑΣΕΡ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Η ΧΑΡΤΟΝΙ Δευτερεύουσα
46492315 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΛΑΝΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46521000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46621904 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΕΣ ΨΑΛΙΔΕΣ ΦΡΑΚΤΩΝ, ΨΑΛΙΔΕΣ ΚΟΠΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΧΛΟΗΣ) Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΧΝΟΥ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ, ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥ Δευτερεύουσα
46691507 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Η ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46691525 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Δευτερεύουσα
46691527 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Δευτερεύουσα
46691530 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691532 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46691533 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ Δευτερεύουσα
46691553 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691567 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ, ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691572 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691914 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΕΝΟΥ Δευτερεύουσα
46691964 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΗΘΗΣΗΣ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ, ΠΥΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΒΑΡΟΜΕΤΡΩΝ, ΥΓΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46721000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46721300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ Δευτερεύουσα
46721311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46721325 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΙΝΘΩΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46721328 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΠΕΤΟΝ Δευτερεύουσα
46721334 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΛΩΝ ΜΟΡΦΟΣΩΛΗΝΩΝ (HOLLOW PROFILES), ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
46731000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731403 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΑΔΙΑΦΑΝΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΥΑΛΩΔΩΝ ΣΜΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ, ΥΓΡΩΝ ΛΟΥΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΡΙΜΜΕΝΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Δευτερεύουσα
46731601 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΣΩΛΗΝΩΝ, ΜΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Δευτερεύουσα
46731604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΛΑΞΕΥΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΘΟ, ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ, ΡΑΒΔΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΜΟΡΦΩΝ (PROFILES) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΥΒΑ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Δευτερεύουσα
46731618 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46731625 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731630 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΥ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ, ΤΡΑΒΕΡΤΙΝΗ, ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ Δευτερεύουσα
46731639 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Η ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731652 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Η ΤΕΧΝΗΤΟ ΛΙΘΟ Δευτερεύουσα
46731654 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46731801 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΕΙΔΟΥΣ Δευτερεύουσα
46741100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46741114 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
46741115 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΠΛΕΞΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ Δευτερεύουσα
46741301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46741311 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46761100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
46761912 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΥΑΛΙΟΥ ΣΕ ΜΑΖΑ, ΣΕ ΣΦΑΙΡΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΕΣ), ΣΕ ΡΑΒΔΟΥΣ Η ΣΕ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ Δευτερεύουσα
46771018 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΩΡΙΩΝ, ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΙΔΗΡΟΥ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
47524909 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
49411303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
52241901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΠΡΕΣΑΣ), ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
64201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
71113101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121601 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
71123400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
74901400 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
8110000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, ΓΥΨΟΥ, ΚΙΜΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ Δευτερεύουσα
8121000 ΕΞΟΡΥΞΗ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΜΟΥ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291903 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
8990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
9901000 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση