ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών

ΕΡΜΟΥ 25 , ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 14564

ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών


ΕΡΜΟΥ 25 , ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094003954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 258501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-07-1962
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-08-1966
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
HELECTOR S.A.
ILEKTOR A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΟΥ 25
  Πόλη:
ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, πάσης φύσεως και μορφής δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών τεχνικών έργων, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών βιομηχανικών, ενεργειακών, διαχείρισης απορριμμάτων, καθαρισμού υγρών και στερεών αποβλήτων, και λοιπών εν γένει έργων είτε απαιτείται για τα έργα αυτά να είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), και στην αντίστοιχη με τα έργα κατηγορία και τάξη, είτε όχι. 2. Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών κάθε είδους τεχνικών έργων και εργασιών. Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή, η χρηματοδότηση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης υδάτινων πόρων, ύδρευσης, απορριμμάτων, αποβλήτων, αιολικού δυναμικού, περιβαλλοντικών και εν γένει ενεργειακών έργων, καθώς και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε είδους πηγή ενέργειας (ΑΠΕ/ ΣΗΘΥΑ, συμβατικά καύσιμα κ.ο.κ). 3. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων, καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής. 4. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, κατασκευαστικών εργασιών για οικιστικά και για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις), περιλαμβανομένων κατασκευαστικών εργασιών δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων, ατραπών, μονοπατιών κ.α., επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, πολιτικού μηχανικού, αθλητισμού, αναψυχής, δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα, τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων και συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων, καθώς και η ανάληψη και παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζοδρόμων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης, λειτουργίας συστημάτων άρδευσης και ενοικίασης αρδευτικών, αποξηραντικών μέσων και εξοπλισμού, περιλαμβανομένης της εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδική χρήσης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών και διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού). 5. Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού και εφαρμογών τηλεματικής, σχεδιασμού, ποιοτικού ελέγχου, υποστήριξης, και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραμετροποίησης, ενσωμάτωσης και ολοκλήρωσης λογισμικών - πληροφοριακών συστημάτων συλλογής και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων στους τομείς του πόσιμου ύδατος, των λυμάτων και της ενέργειας καθώς και παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού, ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, τεχνικής υποστήριξης και διαχείρισης δικτύων, εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού, διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) και παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας. 6. Η μελέτη, επίβλεψη και ανέγερση οικοδομών σε ιδιόκτητα οικόπεδα της Εταιρίας ή σε οικόπεδα που ανήκουν σε τρίτους με το σύστημα της αντιπαροχής, και γενικά η ανέγερση κάθε είδους οικοδομών με σκοπό την πώληση ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση αυτών. Η εκμετάλλευση κάθε μορφής ορυχείων και λατομείων, καθώς και η αγορά, πώληση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων γενικά. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης έργων, έρευνας αγοράς, αξιοποίησης ακινήτων και γενικά η παροχή υπηρεσιών πάσης φύσεως που συνδέεται με την ανάπτυξη τεχνικών έργων, την προώθηση και την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας, ενέργειας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, όπως αναφέρεται παραπάνω. 7. Η αυτοτελής συμμετοχή ή/και συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, συνεργασίες, εταιρείες κοινοπραξίες ή άλλα νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής, στην Ελλάδα ή στη αλλοδαπή, για τη χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση παντός είδους έργων και εγκαταστάσεων αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής λειτουργίας, διαχείρισης ή άλλων σχετιζόμενων ή συναφών με αυτά. 8. Η συμμετοχή, αντιπροσώπευση ή η με οποιοδήποτε τρόπο συνεργασία με εταιρίες και γενικά επιχειρήσεις, που υφίστανται τώρα ή πρόκειται να ιδρυθούν στο μέλλον, ημεδαπές ή αλλοδαπές, οι οποίες έχουν το ίδιο ή σχετικό σκοπό. 9. Η βιομηχανοποίηση και η εν γένει βιομηχανική επεξεργασία παντός αντικειμένου και η ίδρυση για το σκοπό αυτό σχετικών βιομηχανιών, καθώς και η εμπορία των προϊόντων αυτών στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 10. Η ανάληψη αντιπροσωπειών αλλοδαπών βιομηχανικών και εμπορικών οίκων με σκοπό την επί προμήθεια τοποθέτηση και διάθεση των προϊόντων αυτών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και η με κέρδος εισαγωγή εκ της αλλοδαπής ως και η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων, υλών και μηχανημάτων τεχνικών έργων, παραγωγής και επεξεργασίας πρώτων υλών ως και πάσης φύσεως εν γένει ως και παντός συναφούς είδους. 11. Η παραγωγή εκμετάλλευση και ενεργειακή αξιοποίηση πάσης φύσεως δευτερογενών υλικών και επεξεργασμένων δευτερογενών καυσίμων (Refuse Derived Fuel) από οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά και πάσης φύσεως στερεά και υγρά απόβλητα. 12. Η Συνεργασία ή/και συμμετοχή σε Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων. 13. Η αγορά, εισαγωγή, κτήση, κατοχή, χρήση, εκμετάλλευση, πώληση, μίσθωση ή εκμίσθωση επί ενοικιαγορά ή άλλως, ανταλλαγή, εξαγωγή, διαχείριση, συντήρηση και διάθεση μηχανημάτων, μηχανών, εγκαταστάσεων, οχημάτων, οχημάτων δημοσίας χρήσεως ή εξοπλισμού, εργαλείων, οργάνων, συσκευών, εφοδίων ή άλλων πραγμάτων. Η αντιπροσώπευση προϊόντων και ειδών από οίκους του εξωτερικού ή εσωτερικού , η πραγματοποίηση εισαγωγών ή εξαγωγών για τους σκοπούς εταιρείας και η άσκηση κάθε εν γένει είδους εμπορικής δραστηριότητας συναφούς με τους σκοπούς του παρόντος άρθρου. 14. Η εισαγωγή, αγορά, πώληση και καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εμπορία μη επεξεργασμένων και ημιεπεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και επεξεργασμένων δευτερογενών καυσίμων (R.D.F.). 15. Η εξαγωγή πώληση και καθ΄ οιονδήποτε τρόπον εμπορία των ανακυκλώσιμων υλικών που θα προκύπτουν από τη διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και/ή οποιωνδήποτε άλλων ανακυκλώσιμων υλικών. 16. Η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών και περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων διαχείρισης κάθε μορφής αποβλήτων, καθώς και η παροχή παντός είδους συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση ή ανακύκλωση απορριμμάτων και αποβλήτων και σχετικά με οποιαδήποτε θέματα αφορούν τη προστασία και συντήρηση του περιβάλλοντος. 17. Η αποκομιδή αποβλήτων, οργάνωση προγραμμάτων συλλογής και μεταφοράς Αποβλήτων από Δήμους, Κοινότητες ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 18. Η συλλογή, συσκευασία, μεταφορά, επεξεργασία , τελική διάθεση ή άλλως διαχείριση επικινδύνων, μολυσματικών αποβλήτων, ή υλικών κατεδαφίσεων και κατασκευών. 19. Η διεξαγωγή παντός είδους εργασιών αναφορικά με την αποκατάσταση μολυσμένων περιοχών, με βιομηχανικό καθαρισμό, καθαρισμό δεξαμενών, εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, καθαρισμού και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, αθλητικών χώρων, βιομηχανικών χώρων και οδοκαθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και με διαχείριση πρασίνου, καθώς και οι υπηρεσίες τροφοδοσίας τροφίμων και τραπεζοκόμων(catering). 20. Η διεξαγωγή παντός είδους εργασιών αναφορικά με τον καθαρισμό, έλεγχο και αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, η παροχή υπηρεσιών για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης και για τον καθαρισμό ακτών, καθώς και η διεξαγωγή παντός είδους εργασιών αναφορικά με τον καθαρισμό και απολύμανση παντός είδους οχημάτων. 21. Η κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, η πώληση, ενοικίαση, διάθεση, παραχώρηση χρήσης και παντός είδους εκμετάλλευση μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού κατάλληλου για διαχείριση αποβλήτων ή αποβλήτων σε Δήμους , Κοινότητες, το Κράτος και φυσικά και νομικά πρόσωπα . 22. Η συμμετοχή σε προγράμματα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό σχετικά με τα παραπάνω. 23. Η σύναψη, εξασφάλιση ή παραχώρηση δανείων ή άλλων χρηματικών, οικονομικών ή πιστωτικών διευκολύνσεων με ή χωρίς οποιεσδήποτε ασφάλειες κατά τέτοιο τρόπο που η Εταιρεία θα θεωρήσει σωστό και η υποθήκευση, ενεχυρίαση ή επιβάρυνση ολόκληρου ή οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησης και ολόκληρου του ενεργητικού και κινητής ή ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας παρούσας ή μελλοντικής οπουδήποτε κειμένης περιλαμβανομένου του μη κληθέντος κεφαλαίου της Εταιρείας ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, προς εξασφάλιση οποιουδήποτε δανείου ή δανείων ή διευκολύνσεων ως επίσης και η έκδοση χρεωστικών γραμματίων, επιβαρύνσεων, ομολόγων, συναλλαγματικών, αξιογράφων, χρεωστικών ομολόγων με κυμαινόμενη επιβάρυνση (FLOATING CHARGE) ή μη και χρεωστικών ομολόγων (DEBENTURES) πληρωτέων σε οποιονδήποτε χρόνο και τρόπο όπως θα αποφασίσει η Εταιρεία προς ευόδωση του Εταιρικού της σκοπού, με την επιφύλαξη του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν.5136/03. 24. Η αποδοχή υποθηκών, ομολόγων, επιβαρύνσεων, ενεχύρου, ενεχύρου μετοχών, ή άλλων ασφαλειών ή εξασφαλίσεων, και η εκχώρηση, μεταβίβαση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή αποδέσμευσή τους. 25. Η σύναψη συμφωνιών, συμβάσεων και η διεξαγωγή κάθε πράξης με οποιαδήποτε Κρατική, Κυβερνητική, Δημοτική, Κοινοτική ή άλλη Αρχή ή Οργανισμό ή με οποιοδήποτε πρόσωπο η οποία κάτω από τις περιστάσεις θα κριθεί αναγκαία ή βοηθητική για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρείας. 26. Η υποβολή αιτήσεων και έναρξη διαδικασιών και λήψη, αγορά ή με άλλο τρόπο απόκτηση, μίσθωση, ανταλλαγή, εγγραφή και χρήση οποιουδήποτε δικαιώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, άδειας, εμπορικών επωνυμιών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων διακαιόχρησης (franchising) παραχωρήσεων, δουλειών, έννομων εξουσιών, δικαιώματος ή προνομίου και η από την Εταιρεία πώληση, εκχώρηση, δωρεά, εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση ή εξασφάλιση ή χορήγηση αδειών ή συγκαταθέσεων για την χρησιμοποίηση αυτών. 27. Κάθε συναφής εργασία αποφασιζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. 28. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρία είτε για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία). 29. Η συγχώνευση με άλλη εταιρία ή η απορρόφηση άλλων συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρία. Η επένδυση των διαθεσίμων της σε μετοχές, αξιόγραφα και τίτλους πάσης φύσεως, καθώς και σε παράγωγα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είτε αυτοί/α είναι διαπραγματεύσιμοι/α σε χρηματιστήρια είτε δεν είναι. 30. Για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας είναι δυνατή η παροχή εγγυήσεων υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως ασφαλειών ενοχικών ή και εμπράγματων για τις παραπάνω εγγυήσεις


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Κύρια
33111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
33121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΩΝ (ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ) Δευτερεύουσα
33200000 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
35110000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111005 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
35111006 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Δευτερεύουσα
35111007 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
35131000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35131001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35221001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δευτερεύουσα
36000000 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
36002001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
36002002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ Η ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ Δευτερεύουσα
36003000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (ΠΩΛΗΣΗΣ) ΝΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
36003001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΡΟΥ Δευτερεύουσα
37000000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
38112000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38112100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38112101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38210000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ Δευτερεύουσα
38212000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38212902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38214000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΑΧΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38220000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38221900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38322000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
38323900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
39000000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
39001000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
42211100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42211200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
42211300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ)· ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ· ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212100 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
42212200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΦΡΩΝ), ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ, ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
42212401 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ) Δευτερεύουσα
42212402 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
42221300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42222300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
42910000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
42990000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42991000 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
43110000 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
43120000 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Δευτερεύουσα
43121000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δευτερεύουσα
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Δευτερεύουσα
43221102 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΗΠΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
43221201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ Δευτερεύουσα
46691300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ Δευτερεύουσα
46691991 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46770000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46771007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ Δευτερεύουσα
46771013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Δευτερεύουσα
46771028 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΟΥ Δευτερεύουσα
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
71110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δευτερεύουσα
71112400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71121000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ) Δευτερεύουσα
71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
71121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121910 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
72191401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
72192902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Δευτερεύουσα
74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
77320000 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
81220000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81290000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
42992901 ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Βοηθητική
46771012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (SCRAP) Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση